392872_299482793406088_1957781130_n_meitu_1

我的機票長這樣 她好漂亮♥

如果沒有機場讓我待著 我就沒有靈感寫歌
如果沒有飛機讓你飛著 故事就不會那麼迷人

謝謝你們。


 ✈Follow me
🌸我的網站:             www.tropriaairport.com
🌸我的youtube:    www.youtube.com/tropria1121
🌸我的臉書Fb:     www.facebook.com/tropria
🌸我的微博Weibo   http://weibo.com/tropria
🌸自創曲Original機長說: https://goo.gl/ZVFRxX
🌸機長說專輯Album購買連結:   www.tropriaairport.com/order